Zoute Boter - Catering & Cheesecake Service

Combat City

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Combat City B.V. & Zone of Action Stichting

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Combat City B.V. (Hierna te noemen “Combat City”) een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Combat City voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Reservering open Event
Reserveren kan tot 24 uur voor aanvang van het evenement en alleen via onze reserveringspagina. Wijziging of annulering van uw reservering kan tot uiterlijk 72 uur voor aanvang. Dit dient schriftelijk te gebeuren via info@combatcity.nl. Bij annulering binnen 72 uur van de aanvang van het evenement vervalt het recht op restitutie. Ook als u niet op tijd voor de officiële start van het evenement aanwezig bent, is er geen toegang meer mogelijk en vervalt uw recht op restitutie.

Artikel 3. Reservering privé Event
Reserveringen kunnen maximaal twee weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd. Vindt de annulering plaats binnen de vastgestelde termijn van twee weken, dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het evenement brengen wij het volledige totaalbedrag in rekening. Indien er catering opties zijn mee gereserveerd, brengen wij deze ten alle tijden in rekening.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Combat City zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Combat City het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Combat City is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan personen of eigendommen van personen.

Artikel 5. Gebreken; klachten
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na het betreffende evenement schriftelijk te worden gemeld aan Combat City via info@combatcity.nl. Indien een klacht gegrond verklaard wordt, zal Combat City er alles in het werk stellen om het zo correct mogelijk op te lossen.

Artikel 6. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 24 uur na reservering, op een door Combat City B.V. aan te geven wijze. Na het verstrijken van 24 uur na de reservering is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Combat City B.V. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Combat City onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Kortingen/aanbiedingen
Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen te vervallen, als blijkt dat er minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. Combat City B.V. zal dan de reguliere prijs hanteren.

Artikel 8. Gebreke in verplichtingen
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Vergunningen
De deelnemer dient zich bewust te zijn van alle vereisten en vergunningen om de Airsoft sport te beoefenen indien van toepassing. (Belgische Spelers hebben geen NABV pas nodig, maar wel een vrijstelling van de NABV. Deze is aan te vragen via de NABV website.)

Artikel 10. Vernieling, verlies, beschadiging
Het gebouw en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Combat City B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler verhaald. Daarnaast zal directe en permanente verwijdering van de veroorzaker plaatsvinden alsmede aangifte bij de politie en melding bij de NABV.

Artikel 11. Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Combat City B.V. Marshalls in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. Tijdens het evenement is het niet toegestaan om terug naar de parkeerplaats te gaan.

Artikel 12. Drank en spijzen
Het meenemen van eten en drinken op een Combat City B.V. event is niet toegestaan. De organisatie voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep of een warme maaltijd aan te schaffen tegen marktconforme prijzen.

Artikel 13. Strafbare feiten
Indien er tijdens een event van Combat City B.V. een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie

Artikel 14. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van Airsoft replica’s & Paintballmarkers gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door Combat City B.V. geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Combat City B.V. in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie en de NABV kunnen worden ingelicht.

Artikel 15. Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en het magazijn gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uitgepakt worden binnen de safetyzone!

Artikel 16. Echte wapens/alarm pistool
Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Imitatiemessen zijn ook niet toegestaan.

Artikel 17. Algemene handelingen Airsoft
Uw replica’s dienen pas in de desbetreffende ruimtes van Combat City B.V. gebruiksklaar gemaakt te worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parking tot aan de safetyzone vervoerd te worden in een wapentas of wapenkoffer, conform NABV reglementen. Ook is het niet toegestaan in volledige camouflage kleding aan te komen. Enkel een camouflagebroek, met voor de rest “burger” kleding is toegestaan. Zie www.nabv.nl voor meer informatie.

Artikel 18. Extreme Ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten tot de events van Combat City B.V. Indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons op info@combatcity.nl

Artikel 19. Aansprakelijkheid
Indien Combat City B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Combat City B.V. is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Combat City B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Deelname is geheel voor eigen risico en iedere aansprakelijkheid voor materiele en immateriële schade wordt afgewezen.

Artikel 20. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Combat City B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Combat City B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Combat City B.V. opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Combat City B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Combat City B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschilbeslechting
Ter zake van geschillen over met Combat City B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Combat City B.V. bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingendrechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Combat City B.V. verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Combat City B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van Combat City B.V., zonder toestemming van Combat City B.V. Verkoop van BB’s en/of accessoires, frisdranken, verhuur van replica’s, (losse) artikelverkoop en/of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van betaalde gelden.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden Combat City B.V.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 25. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)
De activiteiten van Combat City B.V. zijn adventure sportevenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.
* U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten.
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten, hartklachten, luchtwegklachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan onze activiteiten.
Er wordt verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ten behoeve van het behoud van uw en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (Bijvoorbeeld Astma, epilepsie, suiker-te kort etc.). Combat City B.V. is niet aansprakelijk bij de tekortkoming aan voorbereiding voor het evenement.

Artikel 26. Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van Combat City B.V. Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is Combat City B.V. niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Artikel 27. Privacywet Opslaan persoon gegevens
De persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde diensten en of informatie te kunnen verwerken. Deze gegevens worden nooit vrijgegeven aan derde partijen en worden indien niet meer noodzakelijk vernietigd conform de norm (WBP)

Artikel 28 – Planning & Locatie
Combat City B.V. behoud zich het recht voor om ten behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen samen te voegen, te verschuiven naar andere speelvelden of (in het ergste geval) te annuleren. Indien redelijkerwijs mogelijk wordt u hiervan op kennis gesteld.

Conclusie
Wanneer een Marshall constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreedt, zal hij uw persoon of uw toegangsbandje markeren. Bij twee markeringen dient u het speelterrein te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per direct van het terrein te verwijderen. Directe verwijdering volgt ook, indien u kort voor of tijdens het event alcoholhoudende drank of verdovende middelen (heeft) gebruikt. Dit in verband met uw en onze veiligheid.

Combat City B.V. behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen.

Wij hopen dat u een leuke tijd zult hebben bij Combat City B.V. Indien u nog vragen heeft over deze Algemene voorwaarden kunt u ons altijd mailen of bellen.


Wij zien u graag snel op de baan!